Số 13/2018/TT-BTTTT

Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khấu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cẩp Giấy phép nhập khấu sản phấm an toàn thông tin mạng

1. Số hiệu văn bản:  Số 13/2018/TT-BTTTT

2. Trích yếu:  Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khấu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cẩp Giấy phép nhập khấu sản phấm an toàn thông tin mạng

3. Loại văn bản:  Chỉ thị

4. Cơ quan ban hành:  Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải

5. Lĩnh vực ban hành:  Kế hoạch - Tài chính

6. Ngày ban hành:  10/15/2018

7. File đính kèm: