ÔNG Hoàng Văn Hà

Kế toán trưởng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 
 

I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức Hành chính & Tài chính kế toán.

1.1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của đơn vị, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp, đào tạo nhân lực, làm quy trình xét tuyển và thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện;

1.2. Tham mưu, thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

1.3. Tham mưu cho Giám đốc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

1.4. Chủ trì, phối hợp xây dựng các quy chế: Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc trình Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.

1.5. Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

1.6. Phối hợp thực hiện trong công tác: Phòng chống tham nhũng tại đơn vị; báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thư góp ý…

1.7. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, công cụ dụng cụ văn phòng cho các khoa, phòng trong đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính;

1.8. Phụ trách sửa chữa, duy tu, máy móc thiết bị văn phòng khi có đề xuất của khoa, phòng trực thuộc.

1.9. Phụ trách công tác hậu cần: Thực hiện công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn đơn vị;

1.10. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện duy trì hoạt động của đơn vị.

1.11. Thực hiện quản lý công văn đi, đến của đơn vị, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị;

1.12. Quản lý các phương tiện vận tải của đơn vị. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định;

1.13. Quản lý hoạt động bảo vệ của cơ quan.

1.14. Phụ trách công tác vệ sinh tại Trụ sở trung tâm.

1.15. Thống kê, báo cáo theo quy định;

1.16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc TTYT giao.

  1. Bộ phận Tài chính Kế toán:

2.1. Tham mưu lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi; Tổ chức triển khai thực hiện.

2.2. Chủ trì, phối hợp xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế.  

2.3. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán: Lao động tiền lương, chế độ chính sách, tài sản vật tư, tham mưu ký hợp đồng với BHXH để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thanh quyết toán BHYT, dịch vụ, báo cáo thuế, hóa đơn.. 

2.4. Kiểm soát  việc thực hiện thủ tục mua sắm, sữa chữa đảm bảo theo đúng quy định.

2.5. Thực hiện việc bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.    

2.6. Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm; 

2.7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.