QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm y tế Thành phố Hạ Long

Ban hành theo quyết định 20/QĐ-SYT ngày 12 tháng 1 năm 2017

I.CHỨC NĂNG:
Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn thành phố và triển khai thực hiện công tác khám chữa bệnh tại các phòng khám đa khoa khu vực.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về công tác khám, chữa bệnh và về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:
2.1. Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn th­ương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trư­ờng, sức khoẻ tr­ường học, dinh d­ưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
2.2 Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, ph­ường, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;
2.3 Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về công tác khám, chữa bệnh, khám quản lý sức khỏe tại các phòng khám đa khoa khu vực.
2.4 Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi d­ưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác;
2.5 Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;
2.6 Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc ch­ương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác đ­ược Sở Y tế phân công;
2.7 Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen th­ưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;
2.8 Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;
2.9 Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giao;

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC KHOA PHÒNG
* Bộ phận Tổ chức hành chính – Kế hoạch tổng hợp, Dược :
– Xây dựng kế hoạch tháng, quí, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;
– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;
– Quản lý tài chính, tài sản, thuốc, vật tư­, hoá chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của Pháp luật.
– Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách, khen thuởng, kỷ luật theo quy định của Pháp luật;
– Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của Trung tâm theo quy định;
– Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị thuộc trung tâm y tế theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện chỉ đạo tuyến,hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đối với trạm y tế xã và các cơ sở y tế khác (y tế cơ quan, xí nghiệp…) trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
– Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị… phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.
* Bộ phận Truyền thông giáo dục sức khoẻ:
– Thực hiện việc tuyên truyên  đ­ường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về lĩnh vực y tế; Thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ y tế.
– Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hư­ớng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khoẻ về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn;
– Thực hiện tư­ vấn sức khoẻ cho ng­ười dân và hư­ớng dẫn nghiệp vụ t­ư vấn sức khoẻ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.
– Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức,lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
– Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
– Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
– Cử cán bộ tham gia các hoạt động chuyên môn, phối hợp với các khoa, phòng khác trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đúng phạm vi hành nghề.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.
Ảnh tập thể văn phòng )
* Chức năng, nhiệm vụ của Khoa xét nghiệm .
–  Thực hiện các xét nghiệm cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn của Trung tâm ; lấy mẫu và bảo quản mẫu xét nghiệm gửi tuyến trên theo quy định;
– Phối hợp với khoa Cận lâm sàng của các Bệnh viện trên địa bàn để triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn;
– Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định của cấp có thẩm quyền;
– Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
– Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
Ảnh tập thể khoa xét nghiệm,ảnh chuyên môn của khoa )

* Chức năng nhiệm vụ của Khoa YTCC,VSATTP-KSDB

+ Chức năng nhiệm vụ của bộ phận YTCC
– Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Y tế lao động, y tế trường học, phòng chống tại nạn thương tích, phòng chống nhiễm độc hóa chất BVTV, xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn;
– Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện môi trường lao động, điều kiện môi trường trường học, tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật, đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc phân cáp quản lý;
– Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng khu phố văn hóa sức khỏe, mô hình cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích;
– Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích,vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng…
– Trực tiếp triển khai các nhiệm vụ đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn lao động; phòng chống cháy nổ; các thủ tục pháp lý và điều kiện đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, xử lý chất thải y tế cho Trung tâm y tế thành phố Hạ Long.
– Thực hiện chỉ đạo tuyến,hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đối với trạm y tế xã và các cơ sở y tế khác (y tế cơ quan, xí nghiệp…) trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
– Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức,lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
– Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
– Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
– Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.

+ Chức năng nhiệm vụ của bộ phận An toàn thực phẩm
-Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
– Triển khai thực hiện các dự án chương trình mục tiêu Quốc gia liên quan về y tế , các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn;
– Thực hiện chỉ đạo tuyến,hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đối với trạm y tế xã và các cơ sở y tế khác (y tế cơ quan, xí nghiệp…) trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
– Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức,lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
– Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
– Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.

+ Chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát dịch bệnh.
– Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;
– Tổ chức điều tra tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và cộng đồng trên địa bàn
– Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời các ổ dịch mới, tiến hành các biện pháp chuyên môn , kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh lây lan;
– Tổng hợp số liệu, lập  bản đồ, biểu đồ, các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS trên đại bàn;
– Triển khai công tác tiêm chủng phòng bệnh trên địa bàn.
– Triển khai thực hiện các dự án chương trình mục tiêu Quốc gia về lĩnh vực y tế, các dự án về y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn.
– Thực hiện chỉ đạo tuyến,hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đối với trạm y tế xã và các cơ sở y tế khác (y tế cơ quan, xí nghiệp…) trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
– Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức,lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
– Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
– Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.
( Ảnh lãnh đạo khoa, ảnh tập thể của khoa, ảnh các hoạt động của khoa phòng )

* Chức năng, nhiệm vụ của Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản.
– Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khỏe sinh sản trên địa bàn.
– Giám sát hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn chuẩn Quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản;
–  Phối hợp thực hiện công tác dân số, cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản;
– Triển khai thực hiện chư­ơng trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống suy dinh d­ưỡng trẻ em trên địa bàn;
– Thực hiện chỉ đạo tuyến,hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đối với trạm y tế xã và các cơ sở y tế khác (y tế cơ quan, xí nghiệp…) trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
-Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức,lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
– Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
– Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.
* Chức năng nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa Trung tâm
– Thực hiện sơ cứu, cấp cứu,khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng ; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật theo danh mục được Sở Y tế thẩm định, phê duyệt ; thực hiện chuyển tuyến theo quy định của pháp luật ; khám sức khỏe và chứn nhận sức khỏe theo quy định ; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu. Tổ chức điều trị nghiện chất theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân ; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
– Khám chữa bệnh, phát thuốc, điều trị ngoại trú các bệnh thông thường. Phân công cán bộ đi cấp cứu tại hiện tr­ường khi có yêu cầu.
– Quản lý sức khỏe các đối tư­ợng theo quy định và điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính, bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp theo phân công của tuyến trên:
– Quản lý, điều trị nhiễm trùng cơ hội, điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS.
–  Hướng dẫn trạm y tế Quản lý, cấp phát thuốc cho bệnh nhân Lao, bệnh nhân tâm thần kinh ….

+ Phối hợp khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khám và quản lý thai nghén, thực hiện dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật được phê duyệt.
+ Tạm l­ưu bệnh nhân cần phải theo dõi, các bệnh nhân nặng cần chờ chuyển lên tuyến trên.
+ Khám sức khỏe định kỳ, khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo phân cấp.
+ Phối hợp khoa xét nghiệm thực hiện các xét nghiệm đáp ứng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm y tế tuyến huyện trong dự phòng và điều trị (Nuôi cấy sơ bộ, xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS, bệnh do rối loạn chuyển hóa, xét nghiệm định tính mẫu nước và an toàn thực phẩm; các xét nghiệm phục vụ công tác giám sát môi trường lao động…)
+ Tham gia vào công tác y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh: tuyên truyền giáo dục về chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe chung, tư vấn HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản, tiêm chủng, dinh d­ưỡng, phòng chống các bệnh mãn tính không lây (đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư ), sử dụng thuốc an toàn hợp lý… và thông báo kịp thời những ng­ười mắc bệnh dịch, bệnh lạ đến khám và chữa bệnh tại phòng khám theo quy định.
+ Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong khám chữa bệnh cho các trạm y tế phường.
+ Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật y học trong khám chữa bệnh.
+ Phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm, các bệnh dịch có khả năng lây nhiễm, các bệnh dịch mới xuất hiện…Phối hợp tham gia phòng chống dịch bệnh khi được điều động. Trực tiếp triển khai:
– Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt che diễn biến tình hình các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống.
– Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và cộng đồng trên địa bàn
– Tổng hợp số liệu, lập  bản đồ, biểu đồ, các loại bệnh xã hội, HIV/AIDS trên đại bàn;
– Triển khai thực hiện các dự án chương trình mục tiêu Quốc gia về lĩnh vực y tế, các dự án về  phòng chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn;
+ Tổ chức hoạt động dịch vụ theo đúng qui định.
+ Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.
Ảnh lãnh đạo,Ảnh tập thể các bác sỹ,điều dưỡng phòng khám đa khoa trung tâm,các hoạt động khám chữa bệnh của PK

* Chức năng nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa khu vực Cao Xanh, Hà Tu.

– Thực hiện sơ cấp cứu, cấp cứu thông thường và hỗ trợ chuyển thương lên tuyến trên. Phân công cán bộ đi cấp cứu tại hiện trường khi có yêu cầu;
– Khám bệnh, chữa bệnh phát thuốc điều trị ngoại trú các bệnh thông thường, các chuyên khoa RHM, TMH và mắt;
– Khám, quản lý sản phụ, đỡ đẻ thường, chăm sóc trẻ sơ sinh và thực hiện dịch vụ KHHGĐ theo phân tuyến điều trị;
– Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của phòng khám và nhu cầu của người dân ; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
– Tạm lưu bệnh nhân cần phải theo dõi, các bệnh nhân nặng cần chờ chuyển lên tuyến trên;
– Quản lý sức khỏe các đối tượng theo qui định và điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính, bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp theo phân công của tuyến trên;
– Tham gia vào công tác y tế cộng đồng, tuyên truyền giáo dục về chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe sinh sản, tiêm chủng, dinh dưỡng, thuốc thiết yếu… và thông báo kịp thời những người mắc bệnh dịch, bệnh lạ đến khám và chữa bệnh tại phòng khám theo qui định;
– Thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện theo quy định ( Phòng khám Cao Xanh ).
– Khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định .
– Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
– Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.
Ảnh lãnh đạo,ảnh tập thể các bác sỹ,điều dưỡng phòng khám đa khoa Cao Xanh, Hà Tu, các hoạt động khám chữa bệnh của PK