NGUYỄN THỊ DUYÊN

Trưởng phòng

 • Trình độ chuyên môn: bác sĩ CKI
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại cơ quan: 0203 3825 377
 • Điện thoại di động: 0982 845 623
 • Email: duyenson@gmail.com

LƯU THỊ HỒNG NHUNG

Phó phòng

 • Trình độ chuyên môn: Dược sỹ CK I
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0976 326 236
 • Email: nhungdkhn1088@gmail.com

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

 1. Hướng dẫn các khoa, phòng xây dựng kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng, tuần.
 2. Tham mưu cho Giám đốc xây dựng Kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng, tuần của Trung tâm.
 3. Thực hiện tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên.
 4. Phối hợp với bộ phận Tổ chức cán bộ, tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị.
 5. Theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, quy chế của Trung tâm hàng tháng, quý, năm.
 6. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra nội bộ hàng năm.
 7. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.
 8. Triển khai công tác cải cách hành chính của đơn vị.
 9. Tham mưu chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu chuyên môn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.
 10. Tham mưu triển khai công tác giám sát và chỉ đạo tuyến.
 11. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị.
 12. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước
 13. Phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn tổ chức công tác thường trực toàn Trung tâm.
 14. Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị phối hợp cùng bộ phận tài chính – kế toán; Khoa Dược – Trang thiết bị -Vật tư y tế lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc Trung tâm Y tế duyệt và phối hợp tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ.
 15. Chủ trì, phối hợp với bộ phận kế toán xây dựng dự toán sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT.
 16.  Chủ trì xây dựng các quy trình chuyên môn kỹ thuật
 17. Chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh BHYT: Tất cả các khâu liên quan đến việc quản lý, trích chuyển dữ liệu, kết nối, liên thông dữ liệu, ánh xạ danh mục kỹ thuật, giá dịch vụ, bệnh án điện tử bảo đảm đúng quy định, yêu cầu, chất lượng và kế hoạch đề ra.
 18. Vận hành, quản lý hệ thống mạng phần cứng và phần mềm; bảo trì hệ thống mạng và máy tính trong toàn Trung tâm.
 19. Triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của Trung tâm.
 20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TTYT giao.