Số 09/2019/QĐ-UBND

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh

1. Số hiệu văn bản:  Số 09/2019/QĐ-UBND

2. Trích yếu:  Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh

3. Loại văn bản:  Công văn

4. Cơ quan ban hành:  Liên Bộ Y tế - Tài chính

5. Lĩnh vực ban hành:  Báo cáo thống kê

6. Ngày ban hành:  18/10/2020

7. File đính kèm: