Số 01/2019/TT-BNV

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

1. Số hiệu văn bản:  Số 01/2019/TT-BNV

2. Trích yếu:  Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

3. Loại văn bản:  Công văn

4. Cơ quan ban hành:  Liên Bộ Y tế - Tài chính

5. Lĩnh vực ban hành:  Khám chữa bệnh

6. Ngày ban hành:  20/10/2020

7. File đính kèm: