Nguyễn thị HIỀN

Phụ trách phòng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

      Triển khai các chương trình, dự án về Dân số-KHHGĐ theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Hướng dẫn số 1789/HD-SYT ngày 31/7/2018 của Sở Y tế Quảng Ninh về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện và thực hiện hoạt động công tác dân số cấp xã thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và theo chỉ đạo chuyên môn của Chi cục dân số -KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh.