Nguyễn DANH HIỀN

Trưởng khoa

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

* Chức năng nhiệm vụ của Khoa Xét nghiệm

  1. Thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho hoạt động chuyên môn kỹ thuật theo chức năng,nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân.
  2. Tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
  3. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.