BÙI VIỆT ANH

Trưởng khoa

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

* Chức năng nhiệm vụ của Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

  1. Thực hiện triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
  2. Đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng hàng năm
  3. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ theo qui định của pháp luật.
  4. Giám sát và chỉ đạo tuyến chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại xã phường
  5. Triển khai chương trình STI
  6. Thực hiện thống kê, báo cáo theo qui định
  7. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế