BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
Giám đốc trung tâm
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
KHOA PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

Trưởng phòng
TCHC & TCKT

Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Dược - TTB - VTYT

Trưởng phòng Dân số - Truyền thông và GDSK

Trưởng khoa Xét nghiệm

Trưởng khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản

Trưởng Khoa YTCC và ATVSTP

Phó Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Trưởng khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất

Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Dược - TTB - VTYT

Phó phòng Dân số - Truyền thông và GDSK

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Trưởng phòng PKĐK
KV Cao Xanh

Trưởng phòng PKĐK
KV Hà Tu