BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
Giám đốc trung tâm
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
sếp nam

PHÓ GIÁM ĐỐC

KHOA PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

Trưởng phòng
TCHC & TCKT

Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Trưởng phòng Dân số

Phụ trách khoa Dược - TTB - VTYT

Trưởng khoa Xét nghiệm

Phụ trách Khoa Kiểm soát bệnh tật

Phó Khoa Vệ sinh ATTP

Trưởng khoa Chăm sóc SKSS

PHÒNG KHÁM & CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

Phó phòng PKĐK
KV Trung Tâm

Trưởng phòng PKĐK
KV Cao Xanh

Trưởng phòng PKĐK
KV Hà Tu

Phó trưởng cơ sở điều trị Methadone Hạ Long