LƯU THỊ HỒNG NHUNG

Phụ trách Khoa

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

* Chức năng, nhiệm vụ của khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế

  1. Công tác Dược – Vật tư y tế:

1.1. Lập kế hoạch mua, phân phối thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế và cấp phát vaccine theo kế hoạch phục vụ các hoạt động của Trung tâm.

1.2. Bảo quản thuốc, hóa chất, vaccine, vật tư y tế theo đúng qui định

1.3. Chủ trì việc đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

1.4. Là đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc.

1.5. Giám sát việc thực hiện các quy định về nghiệp vụ dược tại các phòng khám đa khoa trực thuộc, Cơ sở điều trị Methadone, và trạm y tế các phường/xã trên địa bàn thành phố.

          1.6. Phối hợp với Phòng khám trực thuộc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh tại trung tâm.

1.7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc;

1.8. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác Dược.

1.9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

  1. Công tác quản lý Trang thiết bị:

2.1. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – nghiệp vụ lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, thiết bị y tế trong Trung tâm Y tế trình Giám đốc Trung tâm Y tế duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt;

2.2. Tham mưu đấu thầu mua sắm,duy tu, bảo dưỡng  trang thiết bị y tế.

          2.3. Hướng dẫn các Khoa, Phòng lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, thiết bị, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn.

         2.4. Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền;

         2.5. Tổ chức kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế.

         2.6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.