V.v đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm vật tư sinh phẩm 2022 -2023 ( lần 3 )

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2022/10/FILE_20221024_134346_tih39.pdf"]
Xem thêm...

V.v đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm vật tư sinh phẩm 2022 -2023 ( lần 2 )

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2022/10/1291-TTYT.pdf"]
Xem thêm...
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC