V.v đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm vật tư sinh phẩm 2022 -2023

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2022/09/combinepdf-2.pdf"]
Xem thêm...
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC