Khuyên cáo của Bộ Y tế về phòng tránh nCoV tại nơi làm việc