TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC