Nguyễn thị HƯƠNG LINH

Phụ trách phòng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

* Chức năng nhiệm vụ của Phòng truyền thông

  1. Công tác truyền thông

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm.

– Phối hợp các cơ quan báo, đài địa phương trong công tác tuyên truyền

– Phụ trách biên tập trang Website của trung tâm.

– Hướng dẫn và giám sát công tác truyền thông tại các phường

  1. 2. Chương trình phòng chống tác hại do thuốc lá

– Xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình phòng chống tác hại do thuốc lá. Thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhân ngày phòng chống thuốc lá hàng năm.

– Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

3.Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.