Nguyễn thị duyên

Phó phòng khám

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Chức năng nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa Trung tâm
 • Triển khai thực hiện các chương trình: HIV/AIDS; Phong, Lao, Tâm thần kinh.
 • Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, theo qui định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động của phòng khám.
 • Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật theo danh mục được Sở y tế thẩm định, phê duyệt
 • Thực hiện chuyển tuyến theo qui định của pháp luật
 • Khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo qui định
 • Tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu
 • Chủ trì công tác điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú của Trung tâm.
 • Giám sát và chỉ đạo tuyến công tác khám, chữa bệnh đối với các phường/xã có thực hiện khám bệnh.
 • Tham gia trực cấp cứu phục vụ các hoạt động theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở y tế
 • Thống kê, báo cáo theo qui định.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế