Nguyễn thị HƯƠNG LINH

Trưởng phòng

Nguyễn thị HIỀN

Phó trưởng phòng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

* Chức năng nhiệm vụ của Phòng Dân số – Truyền thông giáo dục sức khoẻ

  1. Công tác truyền thông

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm.

– Phối hợp các cơ quan báo, đài địa phương trong công tác tuyên truyền

– Phụ trách biên tập trang Website của trung tâm.

– Hướng dẫn và giám sát công tác truyền thông tại các phường

  1. 2. Chương trình phòng chống tác hại do thuốc lá

– Xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình phòng chống tác hại do thuốc lá. Thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhân ngày phòng chống thuốc lá hàng năm.

– Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

3. Công tác Dân số

Triển khai các chương trình, dự án về Dân số-KHHGĐ theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Hướng dẫn số 1789/HD-SYT ngày 31/7/2018 của Sở Y tế Quảng Ninh về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện và thực hiện hoạt động công tác dân số cấp xã thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và theo chỉ đạo chuyên môn
của Chi cục dân số -KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh.

4.Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.