VŨ THỊ TÁM

Phó khoa

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

* Chức năng nhiệm vụ của Khoa An toàn thực phẩm

1. Thực hiện các
hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn

2. Tham gia thẩm
định cơ sở  đủ điều kiện sản xuất, kinh
doanh thực phẩm trên địa bàn

3. Tham gia
thanh tra, kiểm tra giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng
chống bệnh truyền qua thực phẩm

4. Hướng dẫn,
giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an
toàn thực phẩm theo qui định của pháp luật

5. Thực hiện các
nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo qui định của pháp luật và theo phân công
phân cấp.

6. Thực hiện báo cáo đúng quy định.

7. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm
Y tế
giao.