CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng nhiệm vụ của Cơ sở điều trị Methadone Hạ Long.

a.) Thực hiện theo quyết định số 612/QĐ – SYT ngày 21/9/2012 của Sở Y tế Quảng Ninh  Về việc ban hành Quy định Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở điều trị Methethadone thành phố Hạ Long.

b.) Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.