Thông báo mời quan tâm

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/10/thong-bao-moi-quan-tam-1.pdf"]
Xem thêm...

THÔNG BÁO : v/v thẩm định giá tài sản đề nghị thanh lý

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/09/1166.TTYTHL_001.pdf"]
Xem thêm...

THÔNG BÁO : Thư mời chào giá

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/09/CamScanner-12-09-23-15.20.pdf"]
Xem thêm...

Thông báo : Lịch trực nghỉ lễ các đơn vị

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/09/Lich-truc-nghi-le-2.9-khoi-trung-tam-va-cac-phong-kham.pdf"] [embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/09/Lich-truc-nghi-le-2-9-khoi-tram-y-te.pdf"]
Xem thêm...

Yêu cầu báo giá

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/08/1016-TB-TTYTHL.pdf"]
Xem thêm...

V.v mời chào giá vật tư y tế

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/08/Thu-moi-chao-gia-vat-tu-y-te.pdf"]
Xem thêm...

Thông báo : Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/07/Thong-bao-dau-gia-xe-1124-1.pdf"]
Xem thêm...

Thư mời chào giá

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/06/thu-moi-chao-gia.pdf"]
Xem thêm...
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC