Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới tại Hội nghị ngày 09/8/2021

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/08/so-306-TB-TU-ngay-10-08-2021-YKTT-ve-phong-chong-dich.pdf"]
Xem thêm...

Quyết định 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước khi tiêm vaccin phòng COVID-19

Ngày 10/8/ 2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccin phòng COVID-19, trong đó có bổ sung, điều chỉnh một số nhóm đối tượng đủ điều kiện…
Xem thêm...
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC